Ebenforstalm, 1989
Ebenforstalm, 1989
Hochschlacht, 1983
Hochschlacht, 1983
Hintergebirge, Hetzgraben, 1983
Hintergebirge, Hetzgraben, 1983